Stadgar

Här följer ett sammandrag av de viktigaste paragraferna i stadgarna för Böre Vindkraftsförening. De fullständiga stadgarna kan du begära genom att ringa eller skriva till föreningen. Då tillsänds du stadgarna via e-post eller vanlig post.

§ 1 Föreningens firma är Böre Vindkraftsförening. Föreningen är en sammanslutning av elkunder boende i Karlstads kommun. Styrelsen har sitt säte i Karlstads kommun.

Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att producera el från vindkraft.

§ 2 Medlemskap i föreningen är öppen för alla elkunder som har en anslutning till det svenska elnätet.

För att beviljas medlemskap ska man teckna sig för en andel i något av våra vindkraftverk och erlägga betalning för denna. Medlemskap kan överlåtas genom överlåtelse av andel.

§ 3 Lägsta möjliga medlemsinsats är densamma som kostnaden för en andel som motsvarar 100 kWh per år. Insatsen ska vara lägst 620 kr och högst 1200 kr.

§ 4 Årsavgiften uppgår till lägst 200 kr och högst 500 kr.

§ 5 En andel kan överlåtas till nytillkommande medlem. Den nytillkommande medlemmen träder i den förres ställe efter betalning av administrationsavgift till föreningen. Föreningen kan neka inträde om särskilda skäl föreligger.

§ 6 Avgången medlem ska få tillbaka det senaste årets medlemsavgift samt eventuellt vinstutdelning. Överlåts andel direkt till föreningen har medlemmen rätt att återfå betalda insatser. I övrigt sker återbetalning och vinstutdelning enligt bestämmelserna i 4 kap. §1 föreningslagen.

§ 12 Föreningsstämma ska hållas varje år senast i april månad. Kallelse till stämman sker tidigast tre veckor och senast två veckor före datumet för stämman. Kallelse sker skriftligt. Stämman ska omfatta följande ärenden.

Val av ordförande
Anmälan av protokollförare
Godkännande av röstlängd
Val av två protokolljusterare
Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
Information om föreningens verksamhet och ekonomi
Information om föreningens framtida verksamhet
Styrelsens redovisning
Revisionsberättelse
Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
Beslut om vinstdisposition
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Bestämmande av arvoden
Val av ordförande och ledamöter
Val av revisor och revisorssuppleant
Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
Inkomna motioner
Övriga ärenden

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *