Energiförbrukning runt om i världen

Några av de största energiförbrukarna i världen är Kina, USA, Ryssland, Indien, Tyskland, Brasilien och Frankrike. Världens energiförbrukning ökar varje år. Det beror delvis på att de fattigare delarna av världen stadigt bygger sina elnät. I takt med detta finns det allt flera människor som nu får ansluta till elnätet och använda el. Till exempel istället för att laga mat över en öppen eld eller med en propanspis, kan de nu använda elektriska spisar. Detta är bättre för deras hälsa eftersom det inte finns några avgaser eller rök som kan göra dem sjuka. Självklart måste denna el genereras med någon metod.

Det finns både förnybar och icke förnybara energikällor. De viktigaste icke förnybara energikällorna som används är förbränning av fossila bränslen som olja och kol och naturgas. Dessa icke förnybara energikällor orsakar också stora mängder CO2 att släppas in i jordens atmosfär. Fossila bränslen innehåller höga mängder av koldioxid. På grund av rädslan för utsläpp av växthusgaser och den därmed växande klimatförändringen vill man byta renare energikällor. Idag kommer cirka 85% av världens totala energiförbrukning från kol, olja och naturgas. Det finns skadliga effekter på miljön vid utvinning och användning.

Nu förändras hur världen skapar och använder energi på en relativt kort tidsperiod. Användningen av förnybara energikällor, särskilt vindkraft, växer snabbt. Det gör det billigare att byta till förnybar energi tack vare stordriftsfördelen. Det vill säga att det är lönsamt med storskalig tillverkning av solpaneler och vindturbiner. Och det redan finns en marknad för dem.

Kina

Kina är en av världens största ekonomier, så det är förståeligt att det har en stor del av världens energiförbrukning. Fram till nyligen har kol varit en viktig energikälla för Kina, men nu kräver kinesiska ledare en övergång till renare kraftkällor genom en ”energirevolution” och ”kampen mot föroreningar”. Kina har också satsat hård på vattenkraft och har skapat massiva projekt som De Tre ravinernas damm. På grund av sin storlek och ekonomiska makt leder Kina vägen för att omvandla till förnybara energikällor.

Indien är ett annat stort land med en enorm ökad efterfrågan på energi. Där också vill man satsa hård på ren och förnybar teknik såsom solpaneler. I Afrika leder Nigeria och Kenya vägen genom att producera små elnät drivna av förnybara energikällor.

Framtiden är ren och förnybar

Förbättringar av energieffektiviseringen har bidragit till att hålla ner ökningen av energiförbrukning. Den ökande användningen av digitalteknik i energisystem effektiviserar och underlättar den flexibla driften av kraftsystemet. Samtidigt står förnybara energikällor för 80% av den nya kapaciteten i EU.

Framtiden är ren och förnybar

Framtiden är ren och förnybar

För att uppnå den snabba nedgången i koldioxidutsläpp som behövs för att överensstämma med Parisavtalet måste elproduktionen befrias från fossila bränsle. Enligt det Internationella rådet ökade den globala energiförbrukningen med 2,3% år 2018. Det kanske låter inte så farligt, men det fortsatta utsläppandet av stora mängder växthusgaser i jordens atmosfär är farlig. Naturgas har mindre koldioxid (CO2) och utsläpp av föroreningar än andra fossila bränslen, men det är långt ifrån koldioxidneutralt. Framtida energiförbrukning måste baseras på rena och förnybara energikällor. Det är det enda miljöansvariga alternativet.