Vattnets väg till energi – del 2

Sverige är ett land som har en ganska utvecklad vattenkraft, vi har runt 2000 vattenkraftverk. Av dessa 2000 är ungefär 200 vattenkraftverk större än de andra, det innebär att de ger en kraft på 10 megawatt eller mer. Ungefär 80 procent av den elproduktion som kommer från vattenkraft kommer från de anläggningar som ligger uppe i Norrland. Det största av dessa, Harsprånget, kan man hitta i Luleälven, effekten man får ut a detta som max ger ungefär lite mycket som ett kärnkraftverk. Det är ganska häftigt att naturen själv kan skapa lika mycket kraft som det människan skapat, men de flesta vattenkraftverken är mindre. Mindre betyder inte sämre, alla dessa små kraftverk bidrar i olika grad till det system som ger en balans i tillgången till förnybar el. En del år är dock nederbörden större än andra, dessa år brukar elpriset stiga då vattentillgången inte är lika stor som våtår. Men skillnaden för detta är ändå mindre påverkad än tillexempel vind och sol, även om vattennivån är mindre så finns den ändå där.

Få nya vattenkraftverk

Eftersom vattenenergin är så pass effektiv som den är så har man byggt upp magasin där man kan lagra vatten, dessa har påverkat livsmiljöerna för exempelvis fisken. Miljötillstånd och vattendomar har dock villkor som talar om hur man får hantera vattnet, detta för att skydda djurlivet så bra man kan. Idag byggs det väldigt få nya vattenverk i Sverige och det sista stora vattenverket togs i bruk 1994, de flesta andra större byggdes under 50-, 60- och 70 talet i Sverige. Istället för att bygga nya så lägger man investeringar på att modernisera de kraftverken som redan finns, man försöker effektivisera vattenkraftverken för att få ut så mycket el som möjligt och höja säkerheten i dammarna, dessutom arbetar man för miljön via olika åtgärder.

Lagrad energi

Pumpkraft är ett annat sätt att öka nyttan för vattenkraften, när det tillexempel blåser mycket och elen är billig så pumpar man upp vatten till ett magasin för att lagra den där. Detta för att man ska kunna släppa på vattnet igen när elpriserna är högre så produktionen kan sättas igång, ett mycket smart sätt att försöka hålla priserna på en så bra nivå som möjligt året om.

Utveckling och effektivisering

Vägen till en ren, prisvärd och pålitlig el är något som vattenkraften hjälpt oss med, detta också på att politiker och företag har sett till så möjligheten att använda vattnets energi finns. Förutsättningar för att kunna underhålla, utveckla och effektivisera vattenkraften är viktig, på så sätt kan man säkerställa den centrala roll som vattenkraften faktiskt har i energitillverkningen så den finns kvar även i framtiden. Den bidrar till en stor del av det energibehov som finns i både Sverige och de övriga nordiska länderna, för att kunna öka produktionen av den förnybara elen är det sätt man kan reglera vattenkraften en stor del av det hela. Men för att kunna nå en ännu bättre reglerbarhet skulle vi behöva öka effekten från vattenkraften än mer.